2013 Oshkosh - Ken Mist Aviation Photography
Eclipse on the orange dot

Eclipse on the orange dot

OSHKOSH 2013kenmistOshkosh2013042